News

งานบริการวิชาการจากคณะสถาปัตยกรรมฯ โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานบริการวิชาการ “โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิกในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้”  โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (Creating Graphic Designs on Products to Increase Value) การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบรรจุภัณฑ์ (Sturcture and Graphic of Package Design) เขียนแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอด้านสถาปัตยกรรม (Graphic Drawing for Architectural Presentations) และการสร้างสรรค์สบู่ทำมือเพื่อส่งเสริมอาชีพ (Creating Handmade Soap to Promote as a Career) ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาผู้พิการ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จ.หนองคาย

ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเล่มคู่มืองานบริการวิชาการได้ที่ งานการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter