ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล

Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering

ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถทั้งศาสตร์การปฏิบัติและการสอนเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องกล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปพัฒนาความก้าวหน้า ในวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science in Technical Education (Mechanical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.S.Tech.Ed. (Mechanical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาหรือเทียบเท่า
  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทหรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์เทคนิคยานยนต์ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยการเทียบโอนหน่วยกิต