News

ครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เป็นประธานเปิด งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการาม จากนั้น ดร.ณัฐวรพล ได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 จำนวน 90 ท่าน ซึ่งมีรางวัลที่สำคัญๆ ดังนี้ รางวัลบุคคลดีเด่นประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.สุพรรณิการ์ โกสุม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายธีรพล ชมชื่น กองพัฒนานักศึกษา กลุ่มพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวจรัสพรรณ มิ่งโพธิ์เตี้ย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นายชลณัฐ เสาทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายพัฒนา กันอำพล รศ.ดร.วัชรพล วิสุทธิพงศ์ นายชลธิศ แก้วประเสริฐสม และนางกัญญาลักษณ์ พัฒนจันทร์ ประเภทศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย สาขาผู้บริหารด้านการศึกษา ได้แก่ นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายชลัมพ์ ประคองทรัพย์ สาขาบริการสังคม/ผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวม ได้แก่ นายชาติชาย ถุงเงิน นายบัณฑิต ปานรักษา นางอภิวรรณ ประสิทธิศุภพร และนางณัฐพร จันทศรี สาขาธุรกิจเอกชน ได้แก่ นายจุลินทร์ รังสีสิงห์พิพัฒน์ นายชัยพฤกษ์ ลือพงษ์ นายวรสิทธิ นิติสมบัติกุล นางสาวพิศชฎา รักษาวงค์ นายเจนนรา สันติวิวัฒนพงศ์ และนายสุดจิตร์ สุดจิตต์ สาขาการเมือง ได้แก่ นายนิพนธ์ นาคสมภพ และนายประสาน หวังรัตนปราณี สาขาบริหารราชการ ได้แก่ นายทวีสิน พัฒนาภิรัส

ประเภทนักวิจัยดีเด่นและหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ด้านการขอรับทุนวิจัยจากภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาสังคมศาสตร์ นางสาวมณฑลรัตน์ รุ่งเรืองธรรม คณะศิลปศาสตร์ ด้านการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ด้านการนำผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายประกอบ ชาติภุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวศุภัคร มาแสวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประเภทรางวัลชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมดีเด่น สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ นายอนุสรณ์ ใจทน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาครูภูมิปัญญา ได้แก่ นางสมคิด หลาวทอง ประเภทผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ได้แก่ นายเกชา ลาวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเภทผู้มีบุคลิกภาพดีเด่น สายวิชาการ ได้แก่ นางสาวมัลลิกา จงจิตต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวอังคณา วงรถ กองพัฒนานักศึกษา ประเภทผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ได้แก่ ผศ.ดร.ณนนท์ แดงสังวาล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประเภทเชิดชูเกียรตินักบริการวิชาการดีเด่น ได้แก่ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเภทบุคคลที่คิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพ ได้แก่ นายสาคร พรมจันทรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทบุคคลดีเด่นด้านการจัดการความรู้ ด้านวิชาการ ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านส่งเสริมพัฒนาวิชาการ ได้แก่ นายนำโชค ชมกระโทก สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ประเภทอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาววรลักษณ์ ป้อมน้อย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประเภทผู้มีนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ นายประกอบ ชาติภุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประเภทบุคลากรดีเด่น Star of Service Mind ได้แก่ นางสาวนันท์ธยาภรณ์ สมิตินันท์ กองบริหารงานบุคคล ประเภทหน่วยงานและคณะวิทยาลัยแห่งรัฐ ได้แก่ นางสาววรวัฒนา ศุกรสุคนธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประเภทหน่วยงานสถาบัน สำนัก กองและศูนย์ ได้แก่ นายครรชิต จิตตานุวัฒน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษพัฒนาบุคลากร “ก้าวสู่ปีที่ 18 มทร.พระนคร สู่มหาวิทยาลัย แห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ” โดย ดร.วิบูลย์ รักสาส์นเจริญผล จากสถาบันวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติฤาษีดัดตนเพื่อลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงาน โดย พท.กิตติยา ขันทอง พท.โชติกา แหร่มบันเทิง และพท.ป.ทิพย์วรรณ ชิ้มสำอาง จากโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา มทร.พระนคร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ทุกท่านเปรียบเสมือนพลังที่คอยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง และมีบทบาทสำคัญในการทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และบุคลากรที่ทรงคุณค่า

“ปีนี้มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 18 ปี หากเปรียบเทียบกับคนก็เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่เรียกว่า 18 ฝน 18 หนาว ซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมมีแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 3 ประการ ประการแรกคือ การให้นักศึกษามีงานทำ 100 เปอร์เซ็นต์ ประการที่ 2 การเป็นก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือการออกนอกระบบอย่างมั่นคง ในด้านการสร้างรายได้พร้อมกับสร้างความเข้าใจกับบุคลากร ประการสุดท้ายคือการสร้างความสุขให้กับบุคลากร ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งความสุขเป็นสิ่งสำคัญ เชื่อว่าทุกคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงาน ขอให้ทุกคนร่วมใจกันพัฒนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” อธิการบดีกล่าวทิ้งท้าย

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter