News

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร ปั้นนักคอนเทนต์ จัดอบรมการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่าน Tik Tok

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร จัดกิจกรรมระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน Tik Tok โครงการประกวดสื่อ To Be No.1 ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 13 โดยมี ผศ.อรรถการ สัตยพานิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้อง R1204 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ และถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่เข้าร่วมประกวดสื่อ To Be No.1 ครั้งที่ 13 จากโรงเรียนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกว่า 80 คน อาทิเช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดลำปาง ฯลฯ ซึ่งมีหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนในมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชัน Tik Tok อย่างสร้างสรรค์ โดยคุณประไพพรรณ ศรีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร หรือหัวข้อ การสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้กรอบกติกา โดยอาจารย์ดุริยางค์ คมขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รวมทั้งหัวข้อ การนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ในแอปพลิเคชัน Tik Tok นำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้รับชม โดยคุณจีระภา สุริสุข คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ภายใต้ชื่อ พี่หมอไอซ์-icediry ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter