News

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผุดนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สนองตลาดแรงงานยุค 4.0

ดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า ในโลกอนาคตมีข้อมูลข่าวสารมากมายเกิดขึ้นในทุกๆ วัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีบุคลากรมาวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคล  พระนคร จึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Science and Information Technology) ซึ่งการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) เป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อการทำงานในอนาคต โดยมักจะมีลักษณะการทำนายสิ่งที่จะเกิดล่วงหน้า (Predictive) หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Optimization) อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ยังได้รับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จากบริษัทซี.เจ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด นักศึกษาที่เข้าเรียนสาขานี้จะสามารถนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้หลากหลาย โดยเฉพาะนักวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งกำลังเป็นตำแหน่งงานที่มาแรงในยุคดิจิทัล และเป็นที่ต้องการของตลาดงานทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน แต่ขณะนี้พบว่าคนทำงานในสายงานนี้ยังมีน้อย สวนทางกับความต้องการของตลาดงานทั่วโลกทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างต้องการบุคลากรด้านนี้เป็นอย่างมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร 0 2665 3777 ต่อ 6105 , 6408

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter