News

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์การ ระดับคณะ/สถาบัน ให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในปัจจุบัน พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการค้าและการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานธุรกิจท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 จำกัด และรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ เศรษฐกิจปัจจุบันในยุค New Normal และการอยู่รอดขององค์การ จากผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter