Events

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่องนวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ฟรี)

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา(ฟรี) เรื่องนวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *