News

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้กำหนดการรับจริงในช่วงเช้า วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter