News

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ “ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย พบปะสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนคณาจารย์” และยังมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บริการทางวิชาการ พร้อมให้โอวาทและมอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter