News

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลติภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน การประชุมรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน โครงการ การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือนของโครงการดังกล่าวจากคณะนักวิจัย มทร.พระนคร โครงการวิจัยย่อยที่ 1-9 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการผลิตขนมหวานด้วย ณ ร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter