News

การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat RMUTP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat RMUTP 2562) โดยมี ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายเชิงรุกจากสภามหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ตามยุทธศาสตร์พัฒนา
ทั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ เรื่องกระบวนการในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter