News

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ปีนี้มีคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ประธานกรรมการ, รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ, ผศ.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการ, อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ กรรมการ และอาจารย์พิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter