News

การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) จัดโดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยสนับสนุน เสริมสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้
ทั้งนี้มีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจมากมาย วันแรกหัวข้อ“การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และชุมชน”โดยผศ.ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร จากราชมงคลล้านนา หัวข้อ“การตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ การสร้างคุณค่าแบรนด์ในยุค 4.0” โดยผศ.ดร.ปิยะพงศ์ พลับพลึง จากราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนวันสุดท้ายหัวข้อ“การตลาดเฟสบุ๊ค สำหรับผู้ประกอบการและชุมชน”และหัวข้อ “การทำการตลาดออนไลน์และการตลาดค้าปลีกในยุคดิจิทัล” โดยดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์และคณะ จากราชมงคลพระนคร นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติการแผนการตลาดและแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ด้วย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter