News

กองพัฒนานักศึกษารับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับกองพัฒนานักศึกษา ณ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 2 โล่ ได้แก่ โล่นักศึกษาพิการในสถาบันได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 และโล่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา 3 ปีซ้อน ทั้งนี้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทนในการรับโล่ พร้อมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์แนะนำการเตรียมงานการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter