กฏหมาย

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระเบียบ พ.ศ.2563
ระเบียบ พ.ศ.2561

ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ข้อบังคับ พ.ศ.2561

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ พ.ศ.2563
ประกาศ พ.ศ.2562