News

ผู้บริหาร มทร.พระนคร รับประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ นายสุทธิพงษ์ จำรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอ ใบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 อันเป็นเครื่องแสดงถึงความพร้อม ที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เพื่อทําประโยชน์ให้กับส่วนรวม และประเทศชาติต่อไป ในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
สำหรับหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4 ประจําปี 2563 ได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1- 15 มีนาคม 2563 มีข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการทหาร ตํารวจ และข้าราชการพลเรือน จาก 17 กระทรวง 2 หน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาชน นิสิต นักศึกษา จํานวน 500 คน เข้ารับการฝึก ใน 5 หมวดวิชา ได้แก่ วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ วิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสา วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและการศึกษาดูงาน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter