News

บุคลากร มทร.พระนคร รับประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 4/62

นางสาวมัลลิกา วีระสัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายธีรพล ชมชื่นนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาส 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ได้ดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562 รวม 6 สัปดาห์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกจากข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชน จำนวน 541 คน โดยมี 6 หมวดวิชาที่ได้ทำการฝึก ได้แก่ วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา องค์ความรู้วิชาจิตอาสา วิชาทหารทั่วไป และการพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาเลือกพื้นฐานฝึกปฏิบัติ และศึกษางานในพื้นที่จริง
โดยผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนหลักจิตอาสาพระราชทาน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีวินัย มีความเสียสละ ช่วยเหลือส่วนรวม รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีทักษะในการปฏิบัติงาน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter