News

มทร.พระนคร รายงานความก้าวหน้า รอบ 15 เดือน โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานทุนทรัพยากร วัฒนธรรมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รายงานผลความก้าวหน้ารอบ 15 เดือน และรายงานภาพรวมของโครงการวิจัยย่อยที่ 1-9 ของทีมงานนักวิจัยจาก 5 คณะ และ 1 สถาบัน ภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Local Enterprises ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผ่านรูปแบบออนไลน์ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ในการนำเสนอครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นั กวิชาการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมให้ข้อเสนอแนะกับทีมนักวิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม แนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter