News

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรการบริหารแห่งรัฐ มุ่งปั้นผู้นำประเทศ

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ Ph.D. (State Administration) ครั้งแรกของหลักสูตรการบริหารแห่งรัฐในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ใน การสร้างผู้บริหารชั้นนำ ที่เหมาะสำหรับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบันเราสร้างผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเสริมสร้างองค์กรให้ก้าวล้ำ ทันสมัย และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง ในด้าน

  • การบริหารงาน การเป็นผู้นำองค์กร
  • สามารถประกอบอาชีพผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • เป็นที่ปรึกษาระดับสูงในการแก้ปัญหาให้หน่วยงาน
  • ตลอดจนเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
  • ความเป็นเลิศ ในการทำงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกสาขาวิชา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดภาคเรียนในเดือน พฤศจิกายน 2564 (เปิดสอนวิชาพื้นฐานสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานในเดือนมีนาคม ) เรียนนอกเวลาราชการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  02-665-3777 ต่อ 6074,6075 ในเวลาราชการ 064-0464996 , 061-7895588 หรือติดต่อ สำนักชั่วคราว วิทยาลัยบริหารแห่งรัฐ อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter