News

มทร.พระนคร หารือร่วมบริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค มุ่งยกระดับขีดความสามารถแรงงานภาคตะวันออก

ดร.ณัฐพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับนายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) นายภัทรพล ปลงไสว ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ อ.นภาจันทร์ สุวรรณโชติเนตร ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการยกระดับขีดความสามารถแรงงาน ระหว่าง มทร.พระนคร กับ บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานอาชีพนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เพื่อร่วมมือในการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ณ บริษัทจุฑาวรรณ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter