วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Materials Science

สร้างบัณฑิตวัสดุศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวัสดุที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Science (Industrial Materials Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Sc. (Industrial Materials Science)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรฉบับเต็ม)
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (หลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสายวิชาศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม