ทำเนียบอธิการบดี

 

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี

รศ.ดวงสุดา เตโชติรส

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา  เตโชติรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมัยที่ 1 2548 – 2552
สมัยที่ 2 2552 – 2556
Asst.Prof.Chutamas  Peeraphatchara

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 1
15 ส.ค. 2556 – 10 ก.พ. 2557
211-new

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
11 ก.พ. 2557 – 9 ส.ค. 2557
211-new

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

 รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 3
10 ส.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
1 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน

ปรับปรุงวันที่ 16  ธันวาคม 2557