ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานและติดตั้ง OpenStack สำหรับบริหารจัดการ Cloud Computing”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานและติดตั้ง OpenStack สำหรับบริหารจัดการ Cloud Computing”

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานและติดตั้ง OpenStack สำหรับบริหารจัดการ Cloud Computing”  ในวันอาทิตย์  ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ  ห้อง 512 ชั้น 5 อาคารสิริธร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี   ในการนี้หน่วยงานผู้จัดขอเชิญ  บุคลากร ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความรู้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม