ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ดี โอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

ราชมงคลพระนคร ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ดี โอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)

ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง ดี โอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) รวมถึงการขอรับบริการรหัสตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) กับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยในรูปแบบดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัถตุดิจิทัล ศูนย์ข้อสนเทศ