test

รับสมัคร ป.บัณฑิต ปี 63

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู […]

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

ราชมงคลพระนคร มอบเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับโรงเรียนกว่า 40 โรงเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]

มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรป.เอก ปั้นนักคหกรรมศาสตร์ขั้นสูง รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนากุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

มทร.พระนคร กำหนด 5 มาตรการดูแลเยียวยา ลดผลกระทบไวรัสโคโรนา (COVID-19)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]

มทร.พระนคร เปิดคอร์สออนไลน์ สอนฟุตฟิตฟอไฟ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ - จีน) […]

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชมงคลพระนคร ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับวางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค สำหรับวางจุดบริการประชาชนตามพื้นที่ขนส่งสาธารณะ […]

รับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบการแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะตั้งแต่วันที่ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางเพื่อนักศึกษา ในช่วงโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวจากนักศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนในช่วง covid-19 โดยนักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและอธิบายปัญหาที่นักศึกษาต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ […]