บัญชีผู้ใช้ (Rmutp Passport)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น Internet, Wifi, การเรียนการสอนออนไลน์ และระบบสารสนเทศออนไลน์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะใช้ระบบบริการดังกล่าว จะต้องได้รับ บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Passport เพื่อที่จะใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในการการเข้าถึงบริการต่างๆของทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
rmutp-passporrmutp-passport-student-1

นักศึกษา

Username : รหัสนักศึกษา เช่น 055560401111-0
Password : รหัสประชาชน 13 หลัก (รหัสเริ่มต้น)

rmutp-passport-staff

ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้ Rmutp Passport แล้ว

 • สามารถเปลี่ยน Password ได้ที่ : https://passport.rmutp.ac.th [ วิธีการเปลี่ยน Password ]
 • นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ RMUTP Wifi ตามขั้นตอนดังนี้ :
  | Android | IOS | PC And Laptop |
 • นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้งาน Eduroam หรือบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัยของทางสถาบัน โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ :
  [ วิธีการใช้งาน Eduroam ]
 • อาจารย์ และบุคลากร ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผ่านสายแลน สามารถตั้งค่าลงชื่อเข้าใช้งาน Login Internet ผ่านโปรแกรม Pulse secure
  ผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการติดตั้งและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่ :
  [ วิธีการติดตั้ง Pulse secure ]
 • กรณีลืมรหัส Password หรือประสบปัญหาในการเข้าใช้งานบัญชี Rmutp Passport
  กรุณาติดต่อ > กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764 หรือ e-mail : software@rmutp.ac.th

ข้อปฏิบัติในการยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

 1. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานลาออก จบการศึกษา พ้นจากตำแหน่ง หรือยกเลิกการใช้งาน
 2. ยกเลิกสิทธิ์เนื่องจากผู้ใช้งานมีการกระทำโดยมิชอบที่เข้าข่ายการกระทำผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 หรือขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แจ้งปัญหา-สอบถามการใช้งาน RMUTP Passport : โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764 หรือ e-mail : software@rmutp.ac.th