คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

Master of Home Economics Program in Home Economics

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Home Economics (Home Economics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.H.E. (Home Economics)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคสมทบ 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในหลักสูตร
    คหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางคหกรรมศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี หรือ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ข

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางคหกรรมศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี หรือ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หรือ ให้เป็นไปตามดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร