สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Bachelor of Architecture Program in Architecture

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีทักษะด้านการออกแบบและการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Architecture (Architecture)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Arch. (Architecture)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • 2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือ
  • 3. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • 4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสูตร