วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Master of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering

ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการ การพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ผ่านการจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทที่เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Engineering (Sustainable Industrial Management Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.Eng. (Sustainable Industrial Management Engineering)

 

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคปกติ 22,000 บาท
 • ภาคสมทบ 55,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • 1) แผน ก แบบ ก 1
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน และมีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ และ/หรือในการประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ/ 12 ระดับนานาชาติ (Proceedings) อย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งนี้ วารสารวิชาการและรายงานการประชุม วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติข้างต้น ต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นวารสารเป็นที่ยอมรับตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • 2) แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
  2.1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) และเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง หรือ
  2.2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่มีคุณวุฒิเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมรับรอง และมีประสบการณ์ทำงานที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีผลงานทางวิชาการที่สัมพันธ์ กับสาขาวิชา ทั้งนี้ให้อยู่
  ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร