วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ที่มีความรู้ความสามารถ ช่วยพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า ยั่งยืนสืบไป

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Mechatronics Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 15,000 บาท
  • ภาคสมทบ 25,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร