รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแห่งรัฐ

Master of Public Administration Program in State Administration

หลักสูตรระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่ ก้าวกระโดดอย่างรุนแรง

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ)

ชื่อย่อ (ไทย)
รป.ม. (การบริหารแห่งรัฐ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Public Administration (State Administration)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.P.A. (State Administration)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคสมทบ  58,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • แผน ข
    • 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
    • 2) ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี ในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาประกอบ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่น้อยกว่าปริญญาตรี
    • 3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร