ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทำเนียบอธิการบดี

อธิการบดี

President
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล
Dr. Natworapol Rachsiriwatcharabul
Email : natworapol.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6900

รองอธิการบดี

Vice-President
นายปริญญ์ บุญกนิษฐ
ผศ. ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Asst. Prof. Dr. Prin Boonkanit
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6909
ผศ.กร พวงนาค
ผศ. ดร. กร พวงนาค
Asst. Prof. Dr. Korn Puangnak
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัล
E-mail : korn.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6904
ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร
ผศ. ดร. อมรศิริ ดิสสร
Asst. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
E-mail : amornsiri.d@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3555 ต่อ 6903
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
ผศ. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
Asst. Prof. Krit Jedwanna
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
E-mail : krit.j@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6613
กษิดิ์เดช  สุทธิวานิช
ผศ. ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
Asst. Prof. Dr. Kasidech Sutthivanich
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
E-mail : kasidech.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8229
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr. Nattachote Rugthaicharoencheep
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6901

ผู้ช่วยอธิการบดี

Assistant to the President
ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
Asst. Prof. Sattha Khaengpenkhae
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : sattha.k@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8135
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
Mr. Sampas Suwankere
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรสังคม
E-mail : sampas.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8158
ก้องเกียรติ มหาอินทร์
ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์
Dr. Kongkiat Maha-in
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
E-mail : kongkiat.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6630
ณัฏฐ์ชยธร  วัทธิกรสิริกุล
ผศ. ดร. ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล
Asst. Prof. Dr. Natchayathorn Wattikornsirikul
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
E-mail : natchayathorn.w@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4160
จักรพันธ์  แสงสุวรรณ
ผศ. จักรพันธ์ แสงสุวรรณ
Asst. Prof. Chakkarphan Sangsuwan
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ
E-mail : chakkarphan.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8186
วรินทร์ สุดคนึง
รศ. ดร. วรินทร์ สุดคนึง
Assoc. Prof. Dr. Warin Sootkaneung
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
E-mail : warin.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8158
เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
ผศ. เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
Asst. Prof. Pennapa Suwanbamrung
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
E-mail : pennapa.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6903
สรสุธี บัวพูล
ดร. สรสุธี บัวพูล
Dr. Sorasutee Buapool
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
E-mail : sorasutee.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8196
ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
ผศ. ดร. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
Asst. Prof. Dr.Narong Phophueksanand
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล
E-mail : narong.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8136
กุลยศ  สุวันทโรจน์
ผศ. กุลยศ สุวันทโรจน์
Asst. Prof. Kullayot Suwantaroj
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
E-mail : kullayot.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8196
ธนวัฒน์  สุดจิตร์สมโภชน์
นายธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์
Mr. Thanawat Sudjidsomphote
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
E-mail : thanawat.su@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8132
นายคมเขต เพ็ชรรัตน์
ดร. คมเขต เพ็ชรรัตน์
Dr. Khomkhate Pedcharat
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
E-mail : khomkhate.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8113
นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน
นางสาวนปภัช ถิรพัฒน์ธนโภคิน
Miss Napapach Thirapattanapokin
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
E-mail : napapach.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8132
นางสาวนปภัช  ถิรพัฒน์ธนโภคิน
รศ. วิมลพรรณ อาภาเวท
Assoc. Prof. Wimonpan Arpavate
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ
E-mail : wimonpan.a@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6935
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
ผศ. ดร. อำนาจ เอี่ยมสำอางค์
Asst. Prof. Dr. Amnat Iamsumang
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
E-mail : amnat.i@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6508

คณบดี

ผศ.ตร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ผศ. ดร. รุ่งอรุณ พรเจริญ
Asst. Prof. Dr. Rungarun Pornjareun
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dean of Faculty of Industrial Education
E-mail : rungaroon.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 7001
Thanapop Soteyome
ผศ. ดร. ธนภพ โสตรโยม
Asst. Prof. Dr. Thanapop Soteyome
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Home Economics Technology
E-mail : thanapop.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5555
อรรถการ สัตยพาณิชย์
ผศ. ดร. วิชชพร เทียบจัตุรัส
Asst.Prof. Dr. Widchaporn Taipjutorus
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
Dean of Faculty of Mass Communication Technology
E-mail : widchaporn.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6800
ดร.รัตนาวลี ไม้สัก
ผศ. ดร. รัตนาวลี ไม้สัก
Asst. Prof. Dr. Rattanavalee Maisak
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
Dean of Faculty of Business Administration
E-mail : rattanavalee.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 2001
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์
ดร. จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr. Jirasak Tharajak
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean of Faculty of Science and Technology
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4158
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ พันธุนะ
Asst. Prof. Dr. Nattapong Phanthuna
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Dean of Faculty of Engineering
E-mail : nattapong.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4102
ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช
ผศ. ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
Asst. Prof. Dr. Yutthapoom Suwannavej
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean of Faculty of Liberal Arts
E-mail : yutthapoom.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8333
นางมธุรส เวียงสีมา
ดร. มธุรส เวียงสีมา
Dr. Maturod Viengsima
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
Dean of Faculty of Industrial Textiles and Fashion Design
E-mail : maturod.v@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 3001
ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา
ผศ. ดร. ประชา พิจักขณา
Asst. Prof. Dr. Pracha Pijukkana
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Dean of Faculty of Architecture and Design
E-mail : pracha.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 5005

ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย

ชลากร อุดมรักษาสกุล
ดร. ชลากร อุดมรักษาสกุล
Dr. Chalakorn Udomraksasakul
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
E-mail : chalakorn.u@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6099
เชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ
ดร. เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
Dr. Chaovalit Somboonpattanakit
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : chavalit.s@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6785
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ผศ. ดร. ปริญญ์ บุญกนิษฐ
Asst. Prof. Dr. Prin Boonkanit
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์
E-mail : prin.b@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6613
ดร. รุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์
นางสาว รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์
Miss Rungrudee Trongtorsak
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
E-mail : rungrudee.p@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6300
ดร.วราพร ทองจีน
ดร. วราพร ทองจีน
Dr. Waraporn Tongjean
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
E-mail : waraporn.to@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6056
นายวิเชียร มหาวัน
นายวิเชียร มหาวัน
Mr. Wichian Mahawan
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี
เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
E-mail : wichian.m@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 4212
นายคมพันธ์ ชมสมุทร
ดร. คมพันธ์ ชมสมุทร
Dr. Kompan Chomsamutr
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
E-mail : kompan.c@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6023
นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รศ. ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
Assoc. Prof. Dr. Nattachote Rugthaicharoencheep
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
E-mail : nattachote.r@rmutp.ac.th
โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6901