ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Graduate Diploma Program of Teaching Profession

มุ่งเน้นผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีคุณลักษณะและคุณภาพ ที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อย่อ (ไทย)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Graduate Diploma (Teaching Profession)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
Grad.Dip. (Teaching Profession)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคการศึกษาที่ 1 : 15,000 บาท
  • ภาคการศึกษาที่ 2 : 15,000 บาท
  • ภาคการศึกษาที่ 3 : 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ ก.พ. รับรอง
  • (2) เป็นไปตามข้อกำหนดของคุรุสภา