ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Graduate Diploma Program of Teaching Profession

หลักสูตรนี้มีพื้นฐานความคิดและความเชื่อว่าวิชาชีพครูสามารถสร้างและพัฒนาให้มี คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเป็นอาชีพชั้นสูงได้ โดยการพัฒนาผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับการประกอบ วิชาชีพครู เพื่อให้มีศักยภาพในการให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนและท้องถิ่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อย่อ (ไทย)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Graduate Diploma (Teaching Profession)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
Grad.Dip. (Teaching Profession)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

แขนงวิชา

 • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคการศึกษาแรก : 16,500 บาท
  - ค่าจัดการศึกษา 15,000 บาท
  - ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,500 บาท
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : ค่าจัดการศึกษา 15,000 บาท
 • ภาคการศึกษาที่ 3 : ค่าจัดการศึกษา 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ ก.พ.รับรอง
 • ต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด