ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Home Economics

ดุษฎีบัณฑิตด้านคหกรรมศาสตร์ที่มีความเป็นนักวิชาการมืออาชีพและนักวิจัยขั้นสูงที่ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ปร.ด.(คหกรรมศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Home Economics)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
Ph.D.(Home Economics)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ 80,000 บาท
  • ภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์(ภาคฤดูร้อน) 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มี ประสบการณ์ในการทำงานด้านคหกรรมศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)