บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Master of Business Administration Program

ผลิตมหาบัณฑิต ด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานด้าน ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.ม.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Business Administration

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.B.A.

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กลุ่มวิชา

 • กลุ่มวิชาชีพการบัญชี
 • กลุ่มวิชาชีพการตลาด
 • กลุ่มวิชาชีพการจัดการ
 • กลุ่มวิชาชีพการเงิน

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

 • ภาคสมทบ ภาคค่ำ
  • ภาคการศึกษาปกติ  35,000
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน  18,000
 • ภาคสมทบ วันเสาร์ – อาทิตย์
  • ภาคการศึกษาปกติ  30,000
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน  20,000

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก ก.พ.