บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

Bachelor of Business Administration Program in Information System and Digital Innovation

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและด้านธุรกิจดิจิทัล บนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณุภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญา ของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ"

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Information System and Digital Innovation)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Information System and Digital Innovation)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสายวิชา หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศกึษาธิการ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
    โปรแกรมเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร