บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Business Administration Program in International Business Management (International Program)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ที่มีความสามารถทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศบนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำระบบดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมกับการประกอบธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีมาตรฐานที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ))

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Business Administration (International Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (International Business Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีศึกษา ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร