เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Bachelor of Technology Program in Fashion and Textile Design

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Fashion and Textile Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Fashion and Textile Design)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (รายละเอียดฉบับเต็ม)

วิชาเอก

  • ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน หรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร