เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Bachelor of Technology Program in Industrial Product Design

มุ่งผลิตบัณฑิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี นำความรู้ สู่สังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Industrial Product Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Industrial Product Design)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และ
  • 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ทุกแขนงงาน
  • 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร