เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

Bachelor of Technology Program in Packaging Design and Printing

เทคโนโลยีสร้างคุณค่า พัฒนาคน พัฒนางาน ยกระดับคุณภาพสู่สากล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Packaging Design and Printing)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Packaging Design and Printing)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน