เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์

Bachelor of Technology Program in Packaging Design and Printing Technology

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี นำความรู้ สู่สังคม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีบัณฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.บ. (การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Technology (Packaging Design and Printing Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Tech. (Packaging Design and Printing Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาระ
    การเรียนรู้หรือเทียบเท่า และ
  • 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาออกแบบทุกแขนงงาน
  • 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
    พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร