เทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น

Master of Technology Program in Textile, Clothing and Fashion Technology

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต เป็นผู้มีกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ภายใต้การสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม และการวางแผนบริหารจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น)

ชื่อย่อ (ไทย)
ทล.ม. (เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Technology (Textile, Clothing and Fashion Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.Tech. (Textile, Clothing and Fashion Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคสมทบ 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก 1

  • แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
    • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวุฒิที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือเครื่องนุ่งห่ม หรือแฟชั่น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
    • 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ในวุฒิที่ ก.พ. รับรองและเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานทางอุตสาหรรมสิ่งทอ หรือเครื่องนุ่งห่ม หรือแฟชั่น อย่างน้อย 1 ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
    • 3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร