ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และ e-Book

CU – eLibrary
ห้องสมุดออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับคุณทุกที่ ให้บริการทั้ง e-books หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร มีเนื้อหาให้เลือกอ่านอย่างหลากหลาย ตรงตามความต้องการ โดยสามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ รองรับทั้ง Android และ IOS รวมถึงการใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ โดยการสมัครใช้งาน จากอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutp.ac.th ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

 

คลังปัญญา ราชมงคลพระนคร
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Intellectual Repository)ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบัณฑิตศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมุ่งหวังให้ทรัพยากรสารสนเทศเที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลเหล่านี้ เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในระดับนานาชาติ

Thai Digital Collection (ThaiLIS)
TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

Fashion snoops
Fashion snoops เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ด้านการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์, คลังรูปภาพ พร้อมเครื่องมือเชื่อมโยงไปยัง Pinterest, Dropbox, Cloud เป็นต้น ภาพพิมพ์และภาพสเก็ตช์มากกว่า 35,000 ภาพ, แนวโน้มพยากรณ์ (Trend Forecast) และเครื่องมือสำหรับฝึกปฎิบัติ ในรูปแบบ เครื่องมือจัดการโครงงาน (Project Interface), เครื่องมือสร้างจานสี (Color Palette Builder) เป็นต้น จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการศึกษาของนักศึกษา การทำงานของนักวิจัย รวบไปถึงการสอนของคณาจารย์ โดยสามารถให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการเข้าใช้ ลดข้อจำกัดในด้านสถานที่ และเวลาในการเข้าใช้บริการ

 

ฐานข้อมูล Science Direct eBooks Collection – Evidence Based Selection
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจากหนังสือ (Books) และหนังสือชุด (Book Series)  ของสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน 19 สาขาวิชา จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ปีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2013 – 2017 โดยเอกสารฉบับเต็มจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf แยกเป็นบท (Chapter) ซึ่งง่ายต่อการเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพื่อจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก ScienceDirect โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งาน

Academic Search Ultimate
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาด ใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

ACM Digital Library
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูล ฉบับเต็ม (Full text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
ระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับให้ โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ ที่ประกอบด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

Engineering Source
เป็นฐานข้อมูลออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดย Collection นี้ของเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมจำนวนมาก เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์

  • สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง
  • ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

Emerald Management (EM92)
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการได้แก่ การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ

IEEE Xplore Digital Library
ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

SpringerLink
เป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลิตโดย SpringerVerlag ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1,800 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997- ปัจจุบัน

eBook Collection (EBSCOhost)
หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตองสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ เช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด ,การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เน็ต ,การจดบันทึก ,การพิมพ์,การอีเมล,การทำอ้างอิง และอื่น ๆ

e-Book ราชมงคลพระนคร
เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) จัดเก็บวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสาร ให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

Google Books
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหนังสือ โดยใช้คำค้นหา (Keyword) ที่เราต้องการไปหาหนังสือที่มีเนื้อหาตรงกับคำที่ใช้ค้นหา โดย Google Book Search จะเชื่อมโยงไปที่หนังสือในผลค้นหาของคุณ และยังสามารถแชร์ หรือส่งหนังสือของเราให้กับเพื่อนๆ ของคุณได้สะดวกกว่าการไปร้านหนังสือ หรือไปห้องสมุด

UC-TAL
UC-TAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ และให้บริการระหว่างห้องสมุด