ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Master of Science in Technical Education (Innovation and Industrial Technology)

มหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยทางด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.ม. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Science in Technical Education (Innovation and Industrial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.S.Tech.Ed.(Innovation and Industrial Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ค.อ.ม. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคสมทบ 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรม เครื่องจักรกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องกล เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร