ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

Graduate Diploma Program of Teaching Profession

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีความชานาญการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักวิชาการและกระบวนการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
ค.อ.ม. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Science in Technical Education (Innovation and Industrial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.S.Tech.Ed.(Innovation and Industrial Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ค.อ.ม. (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 35,000 บาท
  • ภาคสมทบ 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิต และอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรม เครื่องจักรกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแม่พิมพ์ และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องกล เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยียาง เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ และ/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่า โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร