อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Engineering (Continuing Program)

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ การใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Power Engineering)
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า