อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Engineering (Continuing Program)

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อ ตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Electrical Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Electrical Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic and Telecommunication Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า