อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Engineering (Continuing Program)

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Industrial Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างกลเรือ ช่างเชื่อม ช่างโลหะแผ่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิตและช่างโลหะวิทยา หรือเทียบเท่า