อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Science in Technical Education Program in Mechanical Engineering

มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานอย่าง มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Industrial Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Industrial Engineering)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

แขนงวิชา

  • วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
  • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • แขนงวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างเทคโนโลยีการผลิต ช่างท่อและประสาน ช่างกลเรือ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิตและช่างโลหะวิทยา หรือ เทียบเท่า
  • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องจักรกลหนัก ช่างเครื่องกลการเกษตร หรือ เทียบเท่า