อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง)

Master of Engineering Program in Sustainable Industrial Management Engineering (Continuing Program)

บูรณาการวัสดุ พลังงาน สิ่งแวดล้อมด้วยกฎธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ชื่อย่อ (ไทย)
อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Industrial Technology (Sustainable Innovation Engineering Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Ind.Tech. (Sustainable Innovation Engineering Technology)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท
  • ภาคสมทบ 23,000 บาท
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เช่น สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น