สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Bachelor of Architecture Program in Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีปณิธาน อันแน่วแน่ในการจัดตั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยมีเป้าหมายในการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ ก่อสร้างมีทักษะการควบคุมงานก่อสร้างที่มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนา ศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Architecture (Architecture)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Arch. (Architecture)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 13,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า