ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Bachelor of Arts Program in Applied Thai

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและบูรณาการความรู้ทาง ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Applied Thai)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Applied Thai)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยประยุกต์

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ - บาท
  • ภาคสมทบ - บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาโดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน