ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล และบูรณาการความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (English for International Communication)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (English for International Communication)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า