ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

Bachelor of Arts Program in Hotel

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องต่อความต้องการในอุตสาหกรรมโรงแรม มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและมีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติ บุคลิกภาพที่ดีต่อการทำงานโรงแรม สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการบริหารงานของธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. (การโรงแรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Hotel)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Hotel)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (รายละเอียดหลักสูตรฉบับย่อ)

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน