ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

Bachelor of Arts Program in Hotel

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมใน การบูรณาการเชิงประยุกต์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ สามารถวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)

ชื่อย่อ (ไทย)
ศศ.บ. ( การโรงแรม )

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Arts (Hotel)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.A. (Hotel)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

แขนงวิชา

  • -

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา

  • ภาคปกติ 12,000 บาท
  • ภาคสมทบ 22,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง